Hulp nodig bij uw scheiding? Bel 0800 - 88 99 000 (gratis)|info@allesoverscheiding.nl
Home » Hoe werkt een scheiding? » Het verdelen van de spullen » Fiscale gevolgen van verdeling
Fiscale gevolgen van verdeling2018-03-27T08:23:24+00:00

Fiscale gevolgen van verdeling bij scheiding

In de wet staan bepalingen waardoor de verdeling van vermogen bij een scheiding zonder fiscale gevolgen kan. Zo zijn er speciale bepalingen waardoor de verdeling van een lijfrente niet wordt aangemerkt als het genieten van de uitkering en is voor de overdrachtsbelasting bepaald dat de verdeling van een woning in het kader van een scheiding zonder heffing van overdrachtsbelasting kan.

Huwelijkse voorwaarden

Dit kan echter heel anders liggen als er huwelijkse voorwaarden gelden. Veel huwelijkse voorwaarden kennen een zogenaamd verrekenbeding: hierbij spreken de echtgenoten af dat de vermogens gescheiden blijven, maar dat de ene echtgenoot wel een vordering in geld op de ander kan krijgen. Als een dergelijk beding zo ver gaat dat de ene echtgenoot een bedrag aan de ander moet betalen waardoor de vermogens gelijk worden, wordt vaak wel gesproken over een situatie die vergelijkbaar is met de gemeenschap van goederen. Dit is fiscaal volkomen onjuist en een zeer gevaarlijke veronderstelling. Dewetgever heeft namelijk wel een groot aantal bepalingen opgenomen om verdelen zo makkelijk mogelijk te maken, maar deze bepalingen werken niet als het om verrekenen gaat. Het is daarom beslist verstandig om, als je huwelijkse voorwaarden hebt en gaat scheiden, een fiscaal adviseur in te schakelen of een financieel planner die is gespecialiseerd in echtscheidingen.

In de volgende paragrafen wordt concreet voor een aantal vermogensbestanddelen behandeld wat de gevolgen zijn van verdeling danwel overdracht in het kader van een verrekening.

Lijfrenteverzekeringen

Veel mensen hebben in het verleden een lijfrenteverzekering afgesloten. Van de meeste lijfrenteverzekeringen zijn de premies aftrekbaar van het inkomen en zijn de uitkeringen te zijner tijd belast. Wat nu als tussen het moment van de premiebetaling en de uitkering sprake is van een scheiding?

Uitgangspunt is, dat de overdracht van een dergelijke verzekering niet is toegestaan. Doet men het toch, dan wordt de hele waarde van de verzekering progressief belast. Het tarief kan dan oplopen tot 52% en daar komt nog een revisierente van maximaal 20% bij. De totale heffing kan dus oplopen tot 72%.

De verdeling van een lijfrenteverzekering bij scheiding kan echter fiscaal zonder heffing plaatsvinden, als men aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoet.

Bij overdracht van een lijfrenteverzekering in het kader van de voldoening van een verrekenplicht is ook geen heffing verschuldigd, mits de verzekering zelf is betaald uit inkomen of vermogen dat onder het beding valt. Het meest voor de hand ligt om je assurantietussenpersoon in te schakelen om te zorgen voor correcte uitvoering van de afspraken.

Ook als de verzekering zelf niet wordt getroffen door fiscale sancties, kan sprake zijn van heffing (of belastingaftrek) bij de toedeling van lijfrenteverzekeringen. Als de verzekering niet precies gelijk wordt gedeeld, krijgt degene die de hoogste waarde heeft meegekregen een aftrekpost terwijl de ander wordt belast voor het vermogen dat die in plaats van zijn/haar helft van de verzekering krijgt.

Onroerende zaken (inclusief eigen woning)

Overdracht van onroerende zaken leidt normaal gesproken tot heffing van overdrachtsbelasting. De verdeling van een huwelijksgemeenschap kan een reden zijn om een pand over te dragen en zou dus volgens de hoofdregel tot heffing van overdrachtsbelasting leiden. In de wet is echter een uitzondering opgenomen waardoor de verdeling van een nalatenschap of een huwelijksgemeenschap is vrijgesteld van deze heffing. In dezelfde wet is een vrijstelling opgenomen voor de verdeling van onroerende zaken tussen partners die niet gehuwd waren of een geregistreerd partnerschap waren aangegaan. Als de eigendomsverhouding binnen de verhouding 40-60 blijft, is deze verdeling ook vrijgesteld.

In de wet die de overdrachtsbelasting regelt is geen specifieke bepaling opgenomen voor de overdracht van onroerende zaken in het kader van de voldoening van een verrekenvordering. Hierdoor vallen we terug op de hoofdregel en is in beginsel sprake van een belaste overdracht. In de praktijk wordt deze heffing vaak voorkomen door direct voorafgaand aan de scheiding een woning in te brengen in een (beperkte) huwelijksgemeenschap. De inbreng in deze gemeenschap alsmede de verdeling van deze gemeenschap zijn voor de overdrachtsbelasting vrijgesteld waardoor de overdrachtsbelasting effectief kan worden vermeden. De echtscheidingsnotaris kan je daarover precies inlichten.