Hulp nodig bij uw scheiding? Bel 0800 - 88 99 000 (gratis)|info@allesoverscheiding.nl
Home » Hoe werkt een scheiding? » Het verdelen van de spullen » Lijfrenten – koopsompolissen
Lijfrenten – koopsompolissen2018-03-27T08:21:45+00:00

Lijfrenten en koopsompolissen na scheiding

Als jullie (samen) een verzekering hebben met een waardeopbouw, zoals lijfrente of koopsompolis, zal deze betrokken moeten worden bij de verdeling van de tegoeden. Aan de verzekeraar kan opgevraagd worden wat op dat moment de opgebouwde contante waarde is. Vervolgens is het de vraag wat jullie met die verzekering willen doen:
– opheffen,
– samen aanhouden, of
– voortzetting door een van jullie (met afkoop van de ander).

Opheffing van de verzekering

Het is meestal mogelijk ervoor te kiezen de verzekering te beëindigen of op te heffen. In de polisvoorwaarden is dan meestal bepaald, dat de verzekeraar de opgebouwde contante waarde uitkeert. Afhankelijk van jullie onderlinge afspraken kan dit aan een van jullie zijn, of (bijvoorbeeld) aan ieder de helft. Of opheffing verstandig is hangt van de omstandigheden af. Zie daarover ook hieronder, onder het kopje Voortzetting.

Verzekering samen aanhouden

Het is vaak aantrekkelijk om de verzekering aan te houden en dus de premieverplichting te blijven voldoen, en het uiteindelijk opgebouwde bedrag op een later moment beschikbaar te laten komen. Zo zijn er ouders die op deze wijze blijven sparen voor hun kinderen. Natuurlijk moet dan wel goed afgesproken worden wie de premie betaalt en hoe het fiscaal zal gaan op het moment van uitkeren. Ook kan het aantrekkelijk zijn om de polis levensverzekering aan te houden als deze verbonden is aan de hypotheek van de echtelijke woning, en jullie besluiten deze woning nog niet te verdelen. (zie bij Hoe gaat het met het huis?)

Voortzetting van de verzekering

Meestal is het niet gunstig om de verzekering op te heffen. De verzekeraar brengt namelijk in de eerste jaren van de looptijd de volledige kosten van de polis in mindering op de opbouw, ook al heeft de polis een looptijd van bijvoorbeeld 30 jaar. Die kosten, inclusief provisie, zijn vaak hoog. Bij afkoop na vijf jaar krijgt men dus veel minder terug dan er is betaald, en ook daarna heeft men te maken met het feit dat niet over het volle betaalde bedrag rendement is gemaakt maar alleen over het stuk dat resteerde na aftrek van de kosten. Dat wordt pas in de jaren daarna geleidelijk en gedeeltelijk goedgemaakt. Hoe langer de polis loopt, over des te meer jaren de kosten worden uitgesmeerd.

Verzekering overnemen

Voor wie in staat is om de (maandelijkse of jaarlijkse) financiële verplichting van de verzekering te blijven voldoen, is het daarom meestal aantrekkelijker om de polis over te nemen op eigen naam. Bij twijfel is het verstandig de afkoopwaarde op te vragen, al moet er rekening mee worden gehouden dat het lang kan duren voor men de berekening ontvangt. Als het een gezamenlijke verzekering was, zal de ander wel uitgekocht moeten worden. Vaak geschiedt dit voor (de helft van) het bedrag dat anders van de verzekeringsmaatschappij zou zijn ontvangen.

Voordeel en compensatie van de polis

Strikt genomen heeft de polis-voortzettende partij daardoor een voordeel, omdat de ex-partner wel heeft meebetaald aan de kosten voor de volledige looptijd. Degene die de polis voortzet ontvangt daardoor uiteindelijk dus meer rendement op zijn/haar latere inleg. Het is echter niet eenvoudig om dit voordeel precies te berekenen, en als men dit wil compenseren moet men zich soms in enige bochten wringen om daar een goede oplossing voor te vinden.

Belastingheffing

Belastingheffing speelt ook een belangrijke rol. Aangezien de premie of koopsom voor een lijfrenteverzekering bijna altijd in mindering is gebracht op het aangegeven belastbaar inkomen (in de volksmond: ‘de premie is afgetrokken van de belasting’) zullen de uitkeringen te zijner tijd worden belast met inkomstenbelasting. Indien een lijfrente- of koopsompolis wordt afgekocht kan het zo zijn dat er een fiscale boete is verschuldigd bovenop de heffing van inkomstenbelasting. Die boete wordt ‘revisierente’ genoemd en bedraagt in beginsel 20% van de waarde van de polis.

Verrekening van de polis

Indien de lijfrente- of koopsompolis wordt voortgezet door een van jullie, dan is het gebruikelijk de huidige waarde ervan te verminderen met een eventuele (latente) belastingclaim. Het percentage daarvan zou een afspiegeling moeten zijn van de heffing inkomstenbelasting die wordt verwacht op het moment dat de polis ‘normaal’ tot uitkering zou komen. Voor de bepaling van deze latente belastingheffing kan een belastingadviseur of financieel planner je informeren. Het is belangrijk om te weten dat je niet zondermeer een lijfrente- of koopsompolis fiscaal geruisloos kunt toedelen aan een van de partners. Dit hangt onder meer af van de huwelijkse voorwaarden en de polisredactie. Raadpleeg in voorkomend geval daarover een deskundige, bijvoorbeeld een echtscheidingsnotaris of een scheidingsmediator.