Hulp nodig bij uw scheiding? Bel 0800 - 88 99 000 (gratis)|info@allesoverscheiding.nl
Pensioen2018-03-27T08:20:40+00:00

Pensioenverdeling bij scheiding

Bij een scheiding moeten ook de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten verdeeld worden. Dat is een ingewikkelde kwestie. Laat je dus goed adviseren, om problemen in de toekomst te voorkomen.

Pensioenwet

Bij echtscheiding, einde geregistreerd partnerschap en verbreking samenleving (mits opgenomen in de pensioenbrief/het pensioenreglement) vindt een verdeling plaats van het opgebouwde Partner Pensioen (PP), voorheen nabestaandenpensioen, volgens de Pensioen Wet. Na echtscheiding dient de pensioenuitvoerder te worden geïnformeerd. Die is dan verplicht om het tot de datum van echtscheiding opgebouwde (ook voor-huwelijkse) partnerpensioen (PP) af te splitsen in de vorm van een premievrije aanspraak voor de ex-partner. Dit wordt het bijzonder partnerpensioen genoemd. Bij opbouw van het nabestaandenpensioen op risicobasis is er geen waarde, dus ook geen aanspraak.

Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding

Bij echtscheiding, einde geregistreerdpartnerschap en scheiding van tafel en bed vindt tevens een verdeling plaats van het opgebouwde Ouderdoms Pensioen (OP) volgens de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. Wie na 1 mei 1995 is gescheiden, heeft recht op de helft van de gedurende het huwelijk opgebouwde aanspraak op OP. Eventueel prepensioen en overbruggingspensioen moeten worden meegenomen bij de verdeling als sprake is van een onvoorwaardelijk recht (niet afhankelijk van in dienst blijven tot pensioendatum). VUT is voorwaardelijk en hoeft daarom niet te worden verevend.

Als beide partijen pensioen hebben opgebouwd, dient verevening over-en-weer plaats te vinden. Partijen kunnen onder voorwaarden afwijken van de wettelijke voorschriften tot verevening van NP en OP en eventueel besluiten dat geen verevening zal plaatsvinden.

Bijzonderheden ouderdomspensioen

Echtgenoten kunnen er voor kiezen om ook de jaren waarin zij voorafgaand aan hun huwelijk hebben samengewoond mee te laten tellen bij de verdeling (verevening) van de opgebouwde ouderdomspensioenrechten. Ook kunnen echtgenoten afspreken dat het gedeelte van het ouderdomspensioen waar de andere echtgenoot recht op heeft, samen met het bijzonder nabestaandenpensioen wordt omgezet in een eigen pensioenrecht van de andere echtgenoot. Dit heet conversie. Het gevolg van conversie is dat de andere echtgenoot een geheel zelfstandig pensioenrecht verkrijgt dat niet meer afhankelijk is van de echtgenoot die het heeft opgebouwd maar zal worden uitgekeerd vanaf het moment waarop de andere echtgenoot zelf 65 jaar wordt.

Conversie

Bij conversie wordt het te verevenen pensioen volledig losgekoppeld van degene die het heeft opgebouwd. De ex krijgt een eigen polis, afhankelijk van zijn/haar eigen leven. De uitkering gaat in op de pensioendatum van de ex. Overlijdt die voor de pensioendatum, dan wordt er niets uitgekeerd. Zonder conversie zou bij overlijden van de ex-partner het pensioen weer toegevoegd worden aan het pensioen van degene die het oorspronkelijk heeft opgebouwd. Conversie is alleen mogelijk bij echtscheiding, niet bij scheiding van tafel en bed en kan alleen dan plaatshebben als de partner daarvoor schriftelijke toestemming verleent. Conversie kan dus niet worden afgedwongen.

Voordelen en nadelen van conversie

Conversie heeft voordelen maar ook nadelen. Pensioenregelingen bieden tegenwoordig allerlei keuzemogelijkheden. Conversie geeft in dit verband zekerheid aan de andere echtgenoot: deze heeft een eigen recht verkregen en is niet meer afhankelijk van de keuzen die de echtgenoot maakt die het pensioen heeft opgebouwd. Ook loopt de andere echtgenoot geen risico’s als de echtgenoot die het pensioen heeft opgebouwd verhuist naar het buitenland en daarbij zijn pensioenrechten meeneemt. Indien voor conversie wordt gekozen zal aan de andere echtgenoot echter geen nabestaandenpensioen worden uitgekeerd na het overlijden van de echtgenoot die het pensioen heeft opgebouwd: dit nabestaandenpensioen wordt namelijk samengevoegd met het gedeelte van de opgebouwde ouderdomspensioenrechten waar de andere echtgenoot recht op heeft. Als de andere echtgenoot jonger is dan de echtgenoot die het pensioen heeft opgebouwd is ook een nadeel dat het pensioen dan later zal worden uitgekeerd, namelijk op het moment waarop de andere echtgenoot 65 wordt.

Vaak wordt de echtgenoot die het pensioen heeft opgebouwd door zijn pensioenfonds in financieel opzicht gecompenseerd als door de echtgenoten voor conversie wordt gekozen. De achtergrond hiervan is dat -ingeval van conversie- de echtgenoot die het pensioen heeft opgebouwd definitief afstand doet van een deel van de door hem opgebouwde pensioenrechten. Rekenkundig (actuarieel) brengt dit met zich mee dat het risico voor het pensioenfonds kleiner wordt: dit leidt vervolgens meestal tot een verhoging van de door de echtgenoot opgebouwde pensioenrechten.
Conversie is een optie is die in elk geval als alternatief voor de standaardverdeling van pensioenrechten zou moeten worden overwogen.

Melden van pensioenafspraken na scheiding

De afspraken die door de echtgenoten zijn gemaakt over de verdeling van het ouderdomspensioen moeten binnen twee jaar na de echtscheiding worden doorgegeven aan de betrokken pensioenfondsen. Daardoor wordt bereikt dat elk van de echtgenoten het deel van de door de andere echtgenoot opgebouwde pensioenrechten waarop hij recht heeft gekregen rechtstreeks ontvangt van het pensioenfonds, dus zonder tussenkomst van de andere echtgenoot. Als de afspraken niet binnen deze termijn worden doorgegeven aan het pensioenfonds blijft het recht op uitkering bestaan maar moeten de echtgenoten de verdeling zelf uitvoeren. De gemaakte afspraken kunnen alleen door middel van het formulier Mededeling van scheiding in verband met de verdeling van ouderdomspensioen aan de pensioenuitvoerder worden doorgegeven. Dit formulier is -samen met een toelichting- verkrijgbaar bij notaris- of advocatenkantoren die echtscheidingen behandelen. Ook kan het worden besteld via Postbus 51.

Fiscale gevolgen van pensioenverdeling

De verdeling van pensioenrechten heeft in beginsel geen fiscale gevolgen als wordt gekozen voor de standaardverdeling. Indien echter afspraken worden gemaakt die afwijken van de standaardverdeling is het nodig om mogelijke fiscale consequenties in kaart te brengen.

Wet verevening pensioenrechten niet van toepassing

De Wet verevening pensioenrechten is niet altijd van toepassing. Echtgenoten kunnen er in hun huwelijkse voorwaarden voor hebben gekozen om zelf afspraken te maken en deze wet buiten toepassing te laten. Daarnaast is er een kleine categorie pensioenaanspraken waarvoor de Wet verevening pensioenrechten überhaupt niet geldt.

Vragen

Heb je hier vragen over of wil je e.e.a. checken, bel ons dan vrijblijvend op 0800-88 99 000