Ouderlijk gezag na scheiding

Als tijdens een huwelijk een kind wordt geboren, hebben de ouders automatisch het wettelijk gezag over hun kind. Dat verandert niet als het huwelijk door echtscheiding wordt ontbonden: de beide ouders houden samen het wettelijk gezag.

Gezamenlijk ouderlijk gezag na echtscheiding

Gezamenlijk ouderlijk gezag na de scheiding bestaat sinds 1 januari 1998. Daarvoor werd altijd één van de ouders uit het ouderlijk gezag ontheven na een scheiding. Meestal was dat de man. Sinds 1998 blijven beide ouders verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van de kinderen en zijn ze beiden wettelijk vertegenwoordiger. Er is één uitzondering mogelijk: In bijzondere gevallen kan één van de ouders of het kind vanaf z’n 12e jaar de rechter vragen het gezag over te dragen aan één van de ouders. De andere ouder houdt dan nog wel het recht op omgang.

Volgens de wet

Het ouderlijk gezag word in de wet omschreven als: de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden. Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van het kind en het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid.

Ouderlijk gezag in de praktijk

In de praktijk gaat het bijvoorbeeld om de keuzes waar een kind verblijft, naar welke school het gaat, een toetreding tot een kerk, het lid worden van een vereniging. Verder gaat het om de verantwoordelijkheid om medische beslissingen te nemen met betrekking tot het kind. En natuurlijk gaat het ook om het beheer over het vermogen van het kind. Tenslotte kunnen alleen met gezag belaste ouders een kind wettelijk vertegenwoordigen.

Wonen

De keuze waar een kind woont valt onder het ouderlijk gezag. Als dit berust bij de beide ouders gezamenlijk, zullen zij hierover dus samen moeten beslissen. Vaak ligt de keuze voor de hand, maar soms ook niet. Een kind kan wel om beurten bij de ene of de andere ouder wonen (zie hiervoor bij co-ouderschap), maar er moet toch een administratief adres zijn waar het kind staat ingeschreven. Als de ouders er onderling niet uitkomen, dan kunnen zij ook de rechter vragen hierin te beslissen. Houd er echter rekening mee dat een rechter jullie kind en jullie situatie niet echt kent en dus een beslissing kan nemen waar één van jullie het niet mee eens is. Beter is het dan ook om toch te proberen er onderling uit te komen, bijvoorbeeld met behulp van een scheidingsmediator.