De rechtbank Overijssel gaat ouders die in een scheiding liggen verplichten samen met hun kinderen duidelijke afspraken te maken over toekomstige zorgtaken. Doen zij dit niet, dan wordt de echtscheidingsaanvraag niet in behandeling genomen. De pilot duurt een jaar en wordt bij succes landelijk ingevoerd.

Ouderschapsplan
Ouders zijn nu al verplicht om een ouderschapsplan op te stellen als zij gaan scheiden. Daarin leggen zij afspraken vast die zij over de minderjarige kinderen hebben gemaakt. De bedoeling is dat kinderen, als ze oud genoeg zijn, betrokken worden bij het opstellen van het plan, maar in de praktijk gebeurt dit niet of nauwelijks.

Familierechters en andere professionals vonden dat daar verandering in moest komen. Zij hebben de nieuwe maatregel de afgelopen vier jaar uitgewerkt in de werkgroep Kind en Scheiden. Ook de Raad voor de Kinderbescherming is hierbij betrokken.

Bruggesprek
Door middel van een ‘bruggesprek’ moeten ouders samen concrete afspraken maken met hun kinderen. Het bruggesprek wordt gevoerd aan de hand van een vragenmodel, dat als leidraad dient om de belangrijkste onderwerpen aan te snijden. Het verslag dat daaruit voortvloeit, wordt toegevoegd aan het ouderschapsplan en vervolgens ingediend bij de rechtbank. Het vormt daarmee een extra middel op basis waarvan de rechter de juiste beslissing kan maken.

De Vrije Universiteit en de Universiteit Tilburg onderzoeken momenteel wat de effecten zijn van deze extra bruggesprekken tussen ouders en kinderen tijdens een scheiding.

Actieprogramma Rouvoet
De pilot in Zwolle sluit aan bij het actieprogramma dat André Rouvoet, oud-minister van Jeugd en Gezin, vorige maand aan het kabinet presenteerde om de schade van scheidingen voor kinderen zo veel mogelijk te beperken. Hij stelt onder meer voor om één rechter de hele scheiding te laten afwikkelen en één advocaat verantwoordelijk te maken voor de belangen van alle betrokkenen. Met name in vechtscheidingen staan advocaten vaak lijnrecht tegenover elkaar, waardoor het conflict escaleert.

Bron: Volkskrant.nl